Landskap og historie

"Her ligger et stykke norsk natur som
en skal fare vidt over landet for å
finne maken til."
             Mikkjel Fønhus

Vassfaret og Vidalen er skog- og fjelldaler mellom Hallingdal og Valdres, typiske for det indre østland. Området har i mange hundre år vært nyttet til skog- og jordbruk, beite, jakt, fiske og friluftsliv. Funn viser at det har vært virksomhet i Vassfaret siden før Svartedauen (1349). Det var fast bosetning fra midten av 1700- tallet til 1921. Rundt 20-30 setre har vært i bruk, og det finnes rester etter 12 gårdsbruk og boplasser. Bjørke, Vassfarplassen og Olsonheimen er de best kjente. Skogsdrift har pågått i mer enn 300 år.

Til natur og folk i Vassfaret og Vidalen er det knyttet mange historier og sagn. Forfattere som Mikkjel Fønhus, Per Hohle og Edvard Elsrud har hentet litterære motiver fra Vassfaret og Vidalen.


Vassfaret, foto: Ole-Martin Høgfoss

Vidalen

Verneverdier

Vassfaret og Vidalen bærer fortsatt preg av opprinnelighet. Dette preget sammen med vakker og vekslende natur med skog, fjell, vatn og myr, er det en har ønsket å ta vare på gjennom vedtakene om vern og fredning. På mange måter er området en typisk del av Østlandets indre barskogsområe.

I tillegg er det knyttet spesielle verdier til de relativt store områdene med naturskog i de indre delene av Vassfaret. Det samme gjelder kulturminnene, de gamle boplassene, setrene, møllehus og ikke minst de gamle fløtningsdammene.

Barskogen dominerer i Vassfaret og Vidalen. Det er mest granskog, og den danner stort sett skoggrensa mot fjellet. Andre steder er det oftest bjørk som gjør det. Alle de vanlige skog- og vegetasjonstypene en finner i de øvrige deler av Østlandets skoger, finnes innenfor verneområdene.

Vassfaret og Vidalen har et rikt dyreliv. Før var det en fast bjørnestamme her, men i de seinere årene er det ikke meldt om faste bjørnestammer i området.

Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging.

På 1960 og -70 tallet ble det gjennomført omfattende forskning innenfor verneområdene. Området har derfor stor verdi som referanseområde for forskningen.

Naturvernområdene

Naturvernområdene i Vassfaret og Vidalen ble opprettet av Kongen i statsråd den 28. juni 1985 og omfatter i alt ca. 260 000 dekar. Av dette utgjør Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde ca 200 000 dekar, Indre Vassfaret landskapsvernområde ca. 42 000 dekar og Bringen naturreservat ca. 8 000 dekar. De andre 8 naturreservatene utgjør ca. 10 000 dekar tilsammen.

Ca. 54% av verneområdene ligger i Sør-Aurdal komune i Oppland fylke, ca 34% i Flå, ca. 6% i Nes og ca. 6% i Ringerike komune, alle i Buskerud fylke. Verneområdene strekker seg ca. 50 km fra Bukollen i sør til Strøen i nord. Alt er privat eiendom.

Hensikten med verneområdene er å ta vare på en naturtype som er karakteristisk for indre deler av Østlandet og kulturverdier, plante- og dyreliv knyttet til området. Samtidig skal området kunne nyttes til friluftsliv, forskning og undervisning. Særlig for Bringen naturreservat er formålet også å sikre leveområder for planter og dyr som er avhengige av gammel, urskognær barskog for å overleve.


Her kan du lese mer om Vassfaret

Her kan du lese mer om Mikkjel Fønhus

Her kan du lese mer om Edvard Elsrud