Oppholdet

Brosjyre
Leirskoleaktivitet i forhold til mål i læreplanen
Dags- og ukeplan
Pakkeliste
Infohefte til foreldre
Standard barmarksprogram
Standard vinterprogram


Bestilling av leirskoleopphold:
Bestilling av leirskoleopphold kan gjøres over e-post (kontakt@vassfaretleirskole.no), pr post (Vassfaret leirskole v/Ingrid Amundsplass, Hedalsvegen 2194, 3528 Hedalen) eller på telefon (40 19 82 83). Leirskolen vil deretter sende to skjemaer til skolen; "Oppholdsbekreftelse" og "Refusjonsgaranti". Disse to skjemaene skal fylles ut av skolen/kommunen og returneres til Vassfaret leirskole.

Depositum:
Ett år før oppholdet skal finne sted, vil Vassfaret leirskole sende faktura på depositum, kr.200,- pr elev, til skolen. Depositumet vil trekkes fra sluttoppgjøret.

Sluttoppgjør:
I forbindelse med leirskoleoppholdet sendes faktura på hele oppholdet med fratrekk av innbetalt depositum.

Avbestilling:
Ved evt. avbestilling gjelder inngåtte kontrakter og avtaler.


Alternativ finansiering, dersom egen kommune ikke dekker oppholdet:
Rundskriv F-14-03 (regjeringen.no)


Her er link til info fra Regjeringen


Gaver, dugnader m.m.

Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre.

For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende:
* Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk.
* Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
* Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke.

Ved eventuelle foreldrebidrag til klassekasser eller lignende må den/de som blir utpekt/valgt til å motta bidragene, sørge for anonymitet så langt det er praktisk mulig, slik at den enkelte forelders bidrag ikke blir kjent av de andre foreldrene/elevene. Bruk av klassekasse må være elev- og foreldrestyrt.